Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε”, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στην Κεχρινιά Αμφιλοχίας.

Αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

3. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης και καθορισμός αμοιβής αυτών για την χρήση 2018.

4. Διάφορα Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας  και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πηγη : sinidisi.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here