ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις  2 Απριλίου  2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ενημέρωση από τους κ.κ. Αθηναίο Ανδρέα (Πρόεδρος Δ.Σ. Ιδρύματος Ελληνισμού) & Βερνίκο Νικόλαο (Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Ιδρύματος Ελληνισμού-Επίτιμος Δημότης Βόνιτσας) για τη συγκρότηση ενός Ακαδημαϊκού Κέντρου Πολιτισμού και Παιδείας Διεθνούς Εμβέλειας.

 

 1. Ενημέρωση από τον κ. Βαρδουλάκη Ευτύχιο, Εξωτερικό Συνεργάτη της ΕΕΤΑΑ σε Θέματα Περιβάλλοντος, σχετικά με την αρ. 29.14.17 Πρόσκληση του Ε.Π. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο  «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας, που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-Νεα Έργα»  για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 

 1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Ή/ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  με τίτλο : «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» για την ένταξη του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης – έγκριση τηρούμενων διαδικασιών και έγκριση διαθεσιμότητας Ομάδας έργου. (Εισηγητής Δήμαρχος)

 

 

 1. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης – Υποβολή Πρότασης – Έγκριση των τηρούμενων διαδικασιών και έγκριση Διαθεσιμότητας Ομάδας Έργου : «Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Παλαίρου», προϋπολογισμού δαπάνης 890.000,00€ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί  στο πλαίσιο της πρόσκλησης 29.14.17, και ΟΠΣ 3340 και τίτλο «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-Νεα Έργα. (Εισηγητής Δήμαρχος)

 

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 500.000,00 ευρώ συμπ/νου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας» ΦΑΣΗ ΙΙ- Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής Δήμαρχος)

 

 1. Περί αποδοχής ένταξης της  πράξης « Ολοκληρωμένοι Τουριστικοί  Προσβάσιμοι Θαλάσσιοι Προορισμοί του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας » με κωδικό ΟΠΣ 5032916 ποσού 120.000,00 € στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). (Εισηγητής Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ’» λόγω σεισμού. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Βελτίωση Οδοποιίας Δ.Κ. Κατούνας». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Αχυρών». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Τρύφου». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Επέκταση Δικτύου Ακάθαρτων Δ.Κ. Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών Αγροτικών Δρόμων Δ.Κ. Παλαίρου». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

 1. Περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για το Δήμο», δαπάνης 60.000 ευρώ (συν ΦΠΑ). (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

 1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή υπεύθυνου λογαριασμού με την Τράπεζα της Ελλάδος (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

 1. Περί τροποποίησης Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας. (Εισηγήτρια Πανταζή Παναγιώτα )

 

 1. Υποχρεωτική Αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018 (Στοχοθεσία) του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

 1. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 4ου τριμήνου έτους 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

 1. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)

 

 1. Προσαρμογή στις διατάξεις των αρθρ. 225-247 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄), για τη δημιουργία ενός ενιαίου ΦΟ.Δ.ΣΑ με έδρα τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης Γεώργιος)

 

 1. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

(Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

 1. Συμπληρωματική Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π. στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)

 

 1. Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π. στις Σχολικές Επιτροπές για Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2019 (Α΄ κατανομή 2019). (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)

 

 1. Περί έκτακτης επιχορήγησης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)

 

 1. Αιτήσεις για μείωση ή διαγραφή λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)

 

 1. Περί αιτήσεως του Γεώργιου Ασπρογέρακα του Στέφανου για έγκριση κατασκευής πεζοδρομίου έμπροσθεν της οικίας του. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)

 

 1. Περί αιτήσεως της εταιρείας «Ντελή Αθανασία- Πέρλης Γεώργιος Ο.Ε.» για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στη θέση «Καψοκέφαλη» που βρίσκεται η εγκατάσταση της εταιρείας. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)

 

 1. Καθορισμός ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για όμορη επιχείρηση ΑΚΤΗ ΠΑΛΑΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (απευθείας παραχώρηση) (Εισηγητής κ. Φραδέλος Κων/νος)

 

 1. Περί εκ νέου εκμίσθωσης του δημοτικού βοσκότοπου στη θέση «ΡΟΥΓΑ» Παλιαμπέλων έκτασης 70 στρεμμάτων (η εκμίσθωση λήγει 01/5/2019). (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

 1. Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας ». (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)

 

 1. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001935. (Εισηγητής Δήμαρχος)

 

 1. Περί αντικατάστασης μέλους (Προέδρου) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου – Βόνιτσας. (Εισηγητής Δήμαρχος)

 

 1. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών. (Εισηγητής Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 1. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.( Εισηγητής Δήμαρχος)

 

 

 

 

 

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ   

 

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

 

*Οι εισηγήσεις των θεμάτων σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στα email που έχετε δηλώσει στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το με αρ. 7709/09-7-2018 έγγραφο που λάβατε γνώση στην 8η Συνεδρίαση 2018 Δημοτικού Συμβουλίου (16-7-18).

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here