Ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του κάμπου της Βονιτσς πήρε απόφαση ένταξης από την αρμόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Το Έργο αφορά την ασφαλτόστρωση – βελτίωση βατότητας, βασικών αγροτικών δρόμων του κάμπου της Βόνιτσας με χρηματοδότηση 868000 ευρώ 

Η σημερινή δημοτική αρχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με επικεφαλή τον  Δήμαρχο Αποστολάκης Γεώργιο κάνει τις δεσμεύσεις τις πράξη και συνεχίζει να εντάσσει εργα πνοής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ .

Να τονίσουμε ότι τελευταία φορά που υπήρχε χρηματοδότηση για εργα ασφαλτόστρωσης στον Κάμπο της Βόνιτσας ήταν πριν το 2010 πάλι επι Δημαρχίας Αποστολάκη Γεώργιου. 

  Αναλυτικά η απόφαση 

ΘΕΜΑ: Ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και Β’ βαθμού, ∆ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.» του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201).

2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α ́ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α ́98).

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α ́ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α ́ 147).

6. Το άρθρο 2 παρ.3 του ν.3965/18-05-2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρ/κων και ∆ανείων, Οργανισμού ∆ιαχείρισης ∆ημοσίου Χρέους, ∆ημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας ∆ημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α ́113), την υπ ́ αριθμ. 34/13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της υπ ́αριθμ. 3427/22.12.2011 απόφασης του ∆.Σ. του Τ.Π. και ∆ανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Β ́55/24.1.2012) και την υπ ́ αριθμ. 2/23510/0094/9.4.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Τ.Π. και ∆ανείων» κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011.

7. Το π.δ 123/04.11.2016 (Α ́208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.

8. Το π.δ. 141/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών (Α ́180).

9. Το π.δ. 88/2018 περί ∆ιορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α ́160).

10. Την υπ’ αριθμ. 13022/19.04.2018 (B ́1377) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών ∆ανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α ́και Β ́βαθμού, ∆ΕΥΑ και Συνδέσμων ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το Π∆Ε και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος».

11.Την υπ’ αριθμ. 44173/24.08.2018 (Β ́3656) 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13022/19.04.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.

12. Την υπ’ αριθμ. 40411/02.08.2018 Πρόσκληση IV για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «∆ράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

13. Το, με αριθμ. πρωτ. 48734/17-09-18 εισερχομένου στο Υπουργείο εγγράφου, αίτημα ένταξης του ∆ικαιούχου (10146/11-09-18).

14. Την υπ’ αριθμ. 25623/5.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τη συγκρότηση της Τεχνικής Γραμματείας του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 13022/24.4.2018 ΚΥΑ.

15. Το από 17-10-2018 Πρακτικό της Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος με το οποίο εισηγείται την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» προς την αρμόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «∆ράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι».

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου :ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Κύριος του Έργου :∆ΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ποσό χρηματοδότησης :868.000,00

Φυσικό Αντικείμενο Έργου :Το Έργο αφορά την ασφαλτόστρωση – βελτίωση βατότητας, βασικών αγροτικών δρόμων του κάμπου της Βόνιτσας.  

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.13022/24.04.2018 κοινή υπουργική απόφαση και ειδικότερα στο άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

Επιπλέον ορίζεται ότι:

1. Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από τη ∆/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συμβούλιό του η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησης του.

2. Η τελική έκθεση κλεισίματος του έργου αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το Π∆Ε, με την επιφύλαξη της παρ.7 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 13022/24.04.2018 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Ο ∆ικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών του Έργου ή αντίγραφα από διπλογραφικό σύστημα.

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ο ∆ικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κατά την υλοποίηση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

∆. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του έργου υποχρεούται να τηρεί τους όρους της απόφασης ένταξης και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 13022/24.04.2018 κοινή υπουργική απόφαση και ειδικότερα στο άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

Επιπλέον:

1. Ο ∆ικαιούχος συμπληρώνει σε ετήσια βάση δελτίο παρακολούθησης έργου, βάσει τυποποιημένου

υποδείγματος, για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και το αποστέλλει στην ∆/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας. Το ∆ελτίο Παρακολούθησης έργου υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την λήξη του οικονομικού έτους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο ∆ικαιούχος προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος και την υποβάλλει στη ∆/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας.

2. Η απόφαση ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Ε. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ- ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

Τα στελέχη της ∆/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τα μέλη της Τεχνικής Γραμματείας δύναται να προβαίνουν σε δειγματοληπτικές επιτόπιες επιθεωρήσεις, προκειμένου να επιβεβαιώσουν/ επαληθεύσουν τα στοιχεία του έργου.

ΣΤ. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο ∆ικαιούχος οφείλει:

• Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» που δημοσιοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, με τα βασικά στοιχεία της πράξης.

• Να αναρτά προσωρινή πινακίδα (πρότυπο ΥΠΕΣ), σημαντικού μεγέθους, από την έναρξη του έργου και καθόλη την διάρκεια υλοποίησης, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, στην οποία να αναγράφεται ότι το έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

• Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου.

• Να λειτουργεί στο διαδικτυακό τόπο του, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από το «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι».

Ζ. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να τηρεί φάκελο έργου με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αυτού και υποχρεούται να παρέχει στην Τεχνική Γραμματεία οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία ή/και διευκρινίσεις ή/και λοιπές πληροφορίες, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου.

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να έχει ξεχωριστή καταγραφή των δραστηριοτήτων που ασκεί, ώστε να παρακολουθείται η εν λόγω δράση για να αποδεικνύεται η ενίσχυση μόνο της δράσης και να αποτρέπεται η διεπιδότηση, ήτοι από τον Π/Υ του έργου να μην επωφελούνται με οιονδήποτε τρόπο άλλες δραστηριότητες του ∆ικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας της υποδομής. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Η. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να αποστείλει σε memory stick, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διακήρυξης του έργου, τα εγκεκριμένα τεύχη του διαγωνισμού και τα αποδεικτικά δημοσίευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                         Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here