Σας γνωρίζουμε ότι την 29ην Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 θα γίνει τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  ( Τεύχος Α’ αριθμ.55/11.3.2020 άρθρο 10 ….  « κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 ») για λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα, ήτοι :

ΘΕΜΑ 1ο :  «1η Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας» με Α/Α 1 της Πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας » και Κωδ.ΟΠΣ 5003250 του Ε.Π. « Δυτική Ελλάδα 2014-2020   ».

[ Εισηγήτρια  : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « ΄Εγκριση  αναμόρφωσης ισχύοντος προϋπολογισμού   έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here