ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:80588/14-12-2020 (ΦΕΚ 5509/τ.Β΄/15-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις  28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ για τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 183/2020 απόφασής μας σχετικής με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με Φορέα Διαχείρισης την «Αναπτυξιακή Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας».
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Γιαννιώτης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για Δ’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, έτους 2020.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας από την πλατεία Ξενοφώντα Γληγόρη στην οδό Αντωνίου Τζεβελέκη.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση της δωρεάν παραχώρησης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο αίθουσας στο δημοτικό κτίριο Λαζαράτων Δ.Ε. Σφακιωτών.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην κοινότητα Σπανοχωρίου για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για συμμετοχή τους στις επιτροπές: α) διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και β) εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων έτους 2021.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 25.912,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων», προϋπολογισμού 270.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου φωτισμού παραλίας Λυγιάς» προϋπολογισμού19.917,88 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαπίστωση ανάγκης ονομασίας οδού στην Κοινότητα Καρυάς Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2021.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για προσωρινή δωρεάν παραχώρηση προς χρήση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Λευκάδας, στο Δήμο Ξηρομέρου.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 29-12-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 09.12.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 180/2020) αγωγής του Χρήστου Μιχ. Βουκελάτου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», με προϋπολογισμό 180.000,00 € με ΦΠΑ. και με Α/Α Συστήματος 95066.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00με Φ.Π.Α. και με Α/Α Συστήματος 95041.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ για το έτος 2021 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ. 10672/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV006977521 σύμβασης περί προμήθειας-τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας, με αριθμό πρωτ.1ης τροποποίησης 19520/30-10-2020.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής Δήμου Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών κοινοτήτων.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης του από 16-12-2020 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών Δήμου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισμού 64.799,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο. Ε. περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2021 (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here