Σας  καλούμε  σε  Τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού μας Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ) , που θα πραγματοποιηθεί την  28ην Δεκεμβρίου   2020  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  18.00 , σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4899/6.11.2020 ( ΦΕΚ τεύχος Β΄/6-11-2020) και  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  « Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και  Αμφισβητήσεων Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο   :  « Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών ,μίσθωσης εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο   :  « Παράταση μίσθωσης κτιρίων ».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο  : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού  έτους 2020 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σας  καλούμε  σε  ΕΙΔΙΚΗ  Συνεδρίαση  του Δημοτικού μας Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ) , που θα πραγματοποιηθεί την  28ην Δεκεμβρίου   2020  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  18.30 , σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4899/6.11.2020 ( ΦΕΚ τεύχος Β΄/6-11-2020) και  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ  1ο  : « Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2021 ». 

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ  2ο  : « Ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2021 ». 

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ.Ροϊδης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here