Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Το νόμο 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
Τις διατάξεις του Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 4038/Β/23-11-2017)
Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.2 του Ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωση Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων και άλλες διατάξεις.»
Τις διατάξεις του Π.Δ. 899/1976 (ΦΕΚ Α΄ 329) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 664/1977 « Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας έως Τουριστικών τόπων» (ΦΕΚ Α΄222) και ισχύει.
Το αριθμ. 7859/8-5-2018 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού.
Το αριθμ. 1286/9-5-2018 έγγραφο του Εργατικού Κέντρου Λευκάδας.
Το αριθμ.12/2-5-20018 του Εμπορικού Συλλόγου Λευκάδας.
Το αριθμ. 249/2-5-2018 Επαγγελματικού και Εμπορικού Συλλόγου Ελλομένου Νυδρί – Λευκάδα.
Την ανάγκη εξυπηρέτησης των τουριστών κατά τη θερινή περίοδο στις τουριστικές περιοχές του Νομού Λευκάδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιτρέπουμε τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και Αργίες των καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ σε αυστηρά οριοθετούμενες περιοχές του Νομού Λευκάδας που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσης έως 31/10/2018 και από ώρα 9:00 π.μ. μέχρι 24:00.
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 τ Α 2010 ) και του άρθρου 30 του Ν. 3982/2011.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here